Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus

24.9.2021–19.2.2022 Tampere

Suosittu Mindfulness-ohjaajakoulutus, lähi- ja etäkoulutuksena

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii sinulle, joka ha­lu­a­t saada työkaluja oman hyvinvointisi tueksi ja val­miu­det yk­si­löi­den ja ryh­mien ohjaamiseen. 

Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus tarjoaa sinulle:

 • val­miu­det oh­ja­ta mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia yk­si­löil­le ja ryh­mil­le
 • par­hai­den mind­ful­ness-käy­tän­tö­jen pe­rus­teet
 • ajan­ta­sai­set tie­dot mind­ful­ness-har­joi­tus­ten tut­ki­tuis­ta vai­ku­tuk­sis­ta
 • run­saan va­li­koi­man eri­lai­sia kir­jal­li­sia ja kuun­nel­ta­via mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia
 • avai­met mind­ful­ness-tai­to­jen so­vel­ta­mi­seen esi­mer­kik­si val­men­ta­jan, co­ac­hin, työn­oh­jaa­jan, hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­jän, työ­hy­vin­voin­nin am­mat­ti­lai­sen, esi­mie­hen, joh­ta­jan, kou­lut­ta­jan tai opettajan työs­sä
 • van­kan poh­jan omia ta­voit­tei­ta, vii­sai­ta va­lin­to­ja ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vaan sään­nöl­li­seen mind­ful­ness-har­joit­te­luun
Sisältö:
 • mind­ful­nes­sin juu­ret ja har­joit­tei­den pe­rus­teet
 • oma mind­ful­ness-har­joit­te­lu ja sen ref­lek­toin­ti (op­pi­mis­päi­vä­kir­ja)
 • mind­ful­ness-har­joi­tus­ten oh­jaa­mi­nen yk­si­löil­le ja ryh­mil­le
 • läs­nä­olon ko­ke­mus, keho­tie­toi­suus ja ais­ti­muk­set
 • huo­mi­on tie­toi­nen suun­taa­mi­nen, kes­kit­ty­mis­kyky
 • au­to­maat­ti­set re­ak­ti­ot, tun­nis­ta­mi­nen ja vii­väs­tä­mi­nen
 • re­ak­tii­vi­suu­des­ta pro­ak­tii­vi­suu­teen
 • ko­ke­mus­ti­lat, tun­nis­ta­mi­nen ja vai­kut­ta­mi­nen
 • näkö­kul­mat, luo­vuus ja on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 • tun­ne­tai­dot; tunteiden tun­nis­ta­mi­nen, mer­ki­tys, tun­ne­äly
 • mind­ful­ness ja itse­tun­te­mus
 • mind­ful­ness ja ih­mis­suh­teet
 • mind­ful­ness työ­e­lä­mäs­sä
 • mie­len toi­min­ta – ai­vot

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Kohderyhmä:

Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää omia mind­ful­ness-tai­to­jaan ja op­pia käyt­tä­mään mind­ful­ness-poh­jai­sia me­ne­tel­miä työs­sään yk­si­löi­den ja/tai ryh­mien oh­jaa­mi­ses­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­villa on hyvä olla osaa­mis­ta (kurs­sil­la tai itse opis­kel­len han­kit­tu) sekä omaa ko­ke­mus­ta mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­ses­ta. Kouluttajan kanssa voi keskustella tästä etukäteen.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Suoritustapa:

Koulutus järjestetään etä- ja lähipäivätoteutuksina.. Kymmenen koulutuspäivää ­ (si­säl­tää hil­jai­sen päi­vä­ret­rii­tin). Etäkoulutus järjestetään Zoom-sovelluksen kautta. Myös lähipäiviin voi osallistua etäyhteydellä. 

Koulutukseen sisältyy myös noin kerran kuukaudessa pi­det­tä­vä 30-45 mi­nuu­tin mit­tainen we­bin­aa­ri, jossa teh­dään mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia.  Ajan­koh­dat so­vi­taan yh­des­sä ryh­män kans­sa.

Muut työskentely­me­ne­tel­mät ovat lu­en­not, ryh­mä­työt ja oh­jaus­har­joi­tuk­set, omien har­joi­tus­ten ref­lek­toin­ti ryh­mäs­sä sekä mind­ful­ness-kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mi­nen ja mind­ful­ness-kir­jois­ta teh­tä­vät re­fe­raat­it.

Koulutukseen sisältyy myös lop­pu­työ, jon­ka ai­hee­na on mind­ful­ness-oh­jaa­ja­n tai­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, oh­jaa­jak­si kas­vun ku­vaus tai muu yh­des­sä so­vit­ta­va mind­ful­ness-aihe. Lop­pu­työn voi teh­dä luo­vas­ti omal­la ta­val­laan.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään opet­ta­jan ja­ka­maa ma­te­ri­aa­lia.   Tutustu Mindfulness-ohjaajakoulutuksista annettuihin palautteisiin.

Lisätietoja myös täällä

Lähikoulutus, Tampere

pe-la 24-25.9.21
pe-la 29-30.10.21
pe-la 26-27.11.21
pe-la 28-29.1.22
pe-la 18-19.2.22

Aika:  klo 9.00-16.00 

Paikka: Erkkilänkatu 11 A, 7 krs., Tampere

 

Hinta:

Koulutuksen hinta 1795 €/yksityishenkilö, 1795 € + alv. /jos maksajana yritys. Mahdollisuus sopia maksueristä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 200 €, joka huomioidaan loppulaskutuksessa. Mikäli koulutus peruuntuu, ilmoittautuneille palautetaan varausmaksu. 

Lisätietoja: inspiral@inspiralcoach.fi.

Voit ilmoittautua myös sähköpostitse: inspiral@inspiralcoach.fi     

Kouluttajat

Ritva Liisanantti 
GLP-Coach, Master Coach

Minulla on pitkä kokemus rahoitusalalta esimies- ja johtotehtävistä. Opsikelin työni ohella valmennusta ja mindfulness-läsnäolotaitoja. Vaikutuin sekä valmennuksen että läsnäolotaitojen hyödyllisyydestä ja vaikuttavudesta. Löysyin havainnoijan itsestäni ja tunnistain reagointi- ja toimintamalleja, jotka eivät enää palvelleet minua. Myös tunteet reagointimallien takana alkoivat avautua ja pystyin kohtaamaan ne paremmin. Näin minulle avautui täysin uudenlainen polku kehittyä työssäni oman itsetuntemuksen kehittämisen kautta. Pystyin näkemään paremmin kokonaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä, priorisointikykyni ja erityisesti stressin hallintakykyni kehittyivät. Puhumattakaan tunnetaidoista, jonka myötä johtamisen painotus siirtyi asioista ihmisiin. Vakuutuin mindfulnessin merkityksestä itsetuntemuksen, ajattelutaitojen, tunnetaitojen ja itsensä johtamisen ja johtamisen taustalla.   

Nyt koulutamme ja valmennamme  Mindfulness-ohjaajia, Mindfulness työssä -ohjaajia, valmentajia, esimiehiä ja opettajia sekä viemme läsnäolo- tunne- ja valmennustaitoja yrityksiin ja organisaatioihin. Luomme tulevaisuuden menestystä, hyvinvointia ja parempaa työelämää. 

Stina Akola 
KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, Mindfulnessohjaaja, Mindfulness Työssä ohjaaja

Minulla on vahva opetus- ja kasvatusalan kokemus. Työelämän muuttuvat haasteet ja oman jaksamisen vahvistaminen olivat syitä, miksi lähdin opiskelemaan niin valmentamista kuin mindfulnessiakin. Työssäni erityisopettajana tarvitsin työkaluja haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja oman läsnäolon kehittämiseen. Läsnäololla ja kohtaamisella on yhä suurempi merkitys ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Pysähtymällä oman itsen äärelle aloin ymmärtää omia toimintatapojani. Tunnistin niiden taustalla vaikuttavia tunteitani, ajatuksiani ja uskomuksiani. Itsetuntemuksen lisääminen mahdollisti sen, että osasin huolehtia omasta hyvinvoinnistani parhaalla mahdollisella tavalla. Itsetuntemuksen lisääntyminen vahvisti rohkeutta rajojen vetämiseen ja lisäsi itseluottamusta. Uskalsin alkaa pysähtymään työssäni ja luomaan läsnäolollani rauhallista ja turvallista tilaa oppimiselle.

Uskon siihen, että meillä kaikilla on olemassa valtava määrä piilossa olevaa potentiaalia, jota mindfulnessin ja valmennuksen avulla lähdetään uteliaasti etsimään ja valjastamaan käyttöön. Vastaukset ovat usein meidän sisällämme, emme vain kuule niitä arjen pyörityksessä. Minua inspiroi erityisesti itsetuntemuksen ja läsnäolon merkitys työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisäämisessä. Intohimoni on tarjota ihmisille mahdollisuus omaan kasvun matkaan kohti omaa hyvinvointia. Haluan olla rohkaisemassa sinua kohti omaa kasvuasi ja potentiaaliasi.