Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus

Suosittu Mindfulness-ohjaajakoulutus, 15 op. lähikoulutuksena

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii sinulle, joka ha­lu­a­t saada työkaluja oman hyvinvointisi tueksi ja val­miu­det yk­si­löi­den ja ryh­mien ohjaamiseen. 

Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus tarjoaa sinulle:

 • val­miu­det oh­ja­ta mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia yk­si­löil­le ja ryh­mil­le
 • par­hai­den mind­ful­ness-käy­tän­tö­jen pe­rus­teet
 • ajan­ta­sai­set tie­dot mind­ful­ness-har­joi­tus­ten tut­ki­tuis­ta vai­ku­tuk­sis­ta
 • run­saan va­li­koi­man eri­lai­sia kir­jal­li­sia ja kuun­nel­ta­via mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia
 • avai­met mind­ful­ness-tai­to­jen so­vel­ta­mi­seen esi­mer­kik­si val­men­ta­jan, co­ac­hin, työn­oh­jaa­jan, hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­jän, työ­hy­vin­voin­nin am­mat­ti­lai­sen, esi­mie­hen, joh­ta­jan, kou­lut­ta­jan tai opettajan työs­sä
 • van­kan poh­jan omia ta­voit­tei­ta, vii­sai­ta va­lin­to­ja ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vaan sään­nöl­li­seen mind­ful­ness-har­joit­te­luun

Sisältö:

 • mind­ful­nes­sin juu­ret ja har­joit­tei­den pe­rus­teet
 • oma mind­ful­ness-har­joit­te­lu ja sen ref­lek­toin­ti (op­pi­mis­päi­vä­kir­ja)
 • mind­ful­ness-har­joi­tus­ten oh­jaa­mi­nen yk­si­löil­le ja ryh­mil­le
 • läs­nä­olon ko­ke­mus, keho­tie­toi­suus ja ais­ti­muk­set
 • huo­mi­on tie­toi­nen suun­taa­mi­nen, kes­kit­ty­mis­kyky
 • au­to­maat­ti­set re­ak­ti­ot, tun­nis­ta­mi­nen ja vii­väs­tä­mi­nen
 • re­ak­tii­vi­suu­des­ta pro­ak­tii­vi­suu­teen
 • vahvuuden eri lajit ja niiden hyödyntäminen
 • ko­ke­mus­ti­lat, tun­nis­ta­mi­nen ja vai­kut­ta­mi­nen
 • näkö­kul­mat, luo­vuus ja on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 • tun­ne­tai­dot; tunteiden tun­nis­ta­mi­nen, mer­ki­tys, tun­ne­äly
 • mind­ful­ness ja itse­tun­te­mus
 • mind­ful­ness ja ih­mis­suh­teet
 • mind­ful­ness työ­e­lä­mäs­sä
 • mie­len toi­min­ta – ai­vot

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Kohderyhmä

Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää omia mind­ful­ness-tai­to­jaan ja op­pia käyt­tä­mään mind­ful­ness-poh­jai­sia me­ne­tel­miä työs­sään yk­si­löi­den ja/tai ryh­mien oh­jaa­mi­ses­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­villa on hyvä olla osaa­mis­ta (kurs­sil­la tai itse opis­kel­len han­kit­tu) sekä omaa ko­ke­mus­ta mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­ses­ta. Kouluttajan kanssa voi keskustella tästä etukäteen.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Suoritustapa

Koulutus järjestetään etä- ja lähipäivätoteutuksina.. Kymmenen koulutuspäivää ­ (si­säl­tää hil­jai­sen päi­vä­ret­rii­tin). Etäkoulutus järjestetään Zoom-sovelluksen kautta. Myös lähipäiviin voi osallistua etäyhteydellä. 

Koulutukseen sisältyy myös noin kerran kuukaudessa pi­det­tä­vä 30-45 mi­nuu­tin mit­tainen we­bin­aa­ri, jossa teh­dään mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia.  Ajan­koh­dat so­vi­taan yh­des­sä ryh­män kans­sa.

Muut työskentely­me­ne­tel­mät ovat lu­en­not, ryh­mä­työt ja oh­jaus­har­joi­tuk­set, omien har­joi­tus­ten ref­lek­toin­ti ryh­mäs­sä sekä mind­ful­ness-kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mi­nen ja mind­ful­ness-kir­jois­ta teh­tä­vät re­fe­raat­it.

Koulutukseen sisältyy myös lop­pu­työ, jon­ka ai­hee­na on mind­ful­ness-oh­jaa­ja­n tai­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, oh­jaa­jak­si kas­vun ku­vaus tai muu yh­des­sä so­vit­ta­va mind­ful­ness-aihe. Lop­pu­työn voi teh­dä luo­vas­ti omal­la ta­val­laan.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään opet­ta­jan ja­ka­maa ma­te­ri­aa­lia.   Tutustu Mindfulness-ohjaajakoulutuksista annettuihin palautteisiin.

Lisätietoja myös täällä.

Ilmoittautuminen

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeistanne!

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Ritva Liisanantti ja Stina Akola. 

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap