Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus

Suosittu Mindfulness-ohjaajakoulutus, lähi- ja etäkoulutuksena

Mind­ful­ness-oh­jaa­ja­kou­lu­tus so­pii sinulle, joka ha­lu­a­t saada työkaluja oman hyvinvointisi tueksi ja val­miu­det yk­si­löi­den ja ryh­mien ohjaamiseen. 

Oivaltava® Mindfulness-ohjaajakoulutus tarjoaa sinulle:

 • val­miu­det oh­ja­ta mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia yk­si­löil­le ja ryh­mil­le
 • par­hai­den mind­ful­ness-käy­tän­tö­jen pe­rus­teet
 • ajan­ta­sai­set tie­dot mind­ful­ness-har­joi­tus­ten tut­ki­tuis­ta vai­ku­tuk­sis­ta
 • run­saan va­li­koi­man eri­lai­sia kir­jal­li­sia ja kuun­nel­ta­via mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia
 • avai­met mind­ful­ness-tai­to­jen so­vel­ta­mi­seen esi­mer­kik­si val­men­ta­jan, co­ac­hin, työn­oh­jaa­jan, hen­ki­lös­tön ke­hit­tä­jän, työ­hy­vin­voin­nin am­mat­ti­lai­sen, esi­mie­hen, joh­ta­jan, kou­lut­ta­jan tai opettajan työs­sä
 • van­kan poh­jan omia ta­voit­tei­ta, vii­sai­ta va­lin­to­ja ja hy­vin­voin­tia tu­ke­vaan sään­nöl­li­seen mind­ful­ness-har­joit­te­luun
Sisältö:
 • mind­ful­nes­sin juu­ret ja har­joit­tei­den pe­rus­teet
 • oma mind­ful­ness-har­joit­te­lu ja sen ref­lek­toin­ti (op­pi­mis­päi­vä­kir­ja)
 • mind­ful­ness-har­joi­tus­ten oh­jaa­mi­nen yk­si­löil­le ja ryh­mil­le
 • läs­nä­olon ko­ke­mus, keho­tie­toi­suus ja ais­ti­muk­set
 • huo­mi­on tie­toi­nen suun­taa­mi­nen, kes­kit­ty­mis­kyky
 • au­to­maat­ti­set re­ak­ti­ot, tun­nis­ta­mi­nen ja vii­väs­tä­mi­nen
 • re­ak­tii­vi­suu­des­ta pro­ak­tii­vi­suu­teen
 • ko­ke­mus­ti­lat, tun­nis­ta­mi­nen ja vai­kut­ta­mi­nen
 • näkö­kul­mat, luo­vuus ja on­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
 • tun­ne­tai­dot; tunteiden tun­nis­ta­mi­nen, mer­ki­tys, tun­ne­äly
 • mind­ful­ness ja itse­tun­te­mus
 • mind­ful­ness ja ih­mis­suh­teet
 • mind­ful­ness työ­e­lä­mäs­sä
 • mie­len toi­min­ta – ai­vot

Tavoite

Kou­lu­tus an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na myös oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Kohderyhmä:

Kou­lu­tus so­vel­tuu hen­ki­löil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää omia mind­ful­ness-tai­to­jaan ja op­pia käyt­tä­mään mind­ful­ness-poh­jai­sia me­ne­tel­miä työs­sään yk­si­löi­den ja/tai ryh­mien oh­jaa­mi­ses­sa. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­villa on hyvä olla osaa­mis­ta (kurs­sil­la tai itse opis­kel­len han­kit­tu) sekä omaa ko­ke­mus­ta mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­ses­ta. Kouluttajan kanssa voi keskustella tästä etukäteen.

Kou­lu­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa val­miu­det oh­ja­ta yk­si­löil­le ja ryh­mil­le mind­ful­ness-har­joit­tei­ta it­sel­le luon­te­vim­mal­la ta­val­la. Kou­lu­tuk­sen ai­ka­na oma mind­ful­nes­sin har­joit­ta­mi­nen sy­ve­nee omien ko­ke­mus­ten ja niis­tä syn­ty­vien oi­val­lus­ten kaut­ta.

Suoritustapa:

Koulutus järjestetään etä- ja lähipäivätoteutuksina.. Kymmenen koulutuspäivää ­ (si­säl­tää hil­jai­sen päi­vä­ret­rii­tin). Etäkoulutus järjestetään Zoom-sovelluksen kautta. Myös lähipäiviin voi osallistua etäyhteydellä. 

Koulutukseen sisältyy myös noin kerran kuukaudessa pi­det­tä­vä 30-45 mi­nuu­tin mit­tainen we­bin­aa­ri, jossa teh­dään mind­ful­ness-har­joi­tuk­sia.  Ajan­koh­dat so­vi­taan yh­des­sä ryh­män kans­sa.

Muut työskentely­me­ne­tel­mät ovat lu­en­not, ryh­mä­työt ja oh­jaus­har­joi­tuk­set, omien har­joi­tus­ten ref­lek­toin­ti ryh­mäs­sä sekä mind­ful­ness-kir­jal­li­suu­teen tu­tus­tu­mi­nen ja mind­ful­ness-kir­jois­ta teh­tä­vät re­fe­raat­it.

Koulutukseen sisältyy myös lop­pu­työ, jon­ka ai­hee­na on mind­ful­ness-oh­jaa­ja­n tai­to­jen hyö­dyn­tä­mi­nen, oh­jaa­jak­si kas­vun ku­vaus tai muu yh­des­sä so­vit­ta­va mind­ful­ness-aihe. Lop­pu­työn voi teh­dä luo­vas­ti omal­la ta­val­laan.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­te­tään opet­ta­jan ja­ka­maa ma­te­ri­aa­lia.   Tutustu Mindfulness-ohjaajakoulutuksista annettuihin palautteisiin.

Lisätietoja myös täällä.

Ilmoittautuminen

Katso tulevat valmennukset ja koulutukset paikkakunnittain Ajankohtaista-sivulta. Järjestämme yrityksille ja organisaatioille myös erityyppisiä räätälöityjä valmennuksia ja koulutuksia, joiden sisältö suunnitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja kerro lisää teidän tarpeistanne!

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Ritva Liisanantti ja Stina Akola.