Vahvuuksia ja voimavaroja

Tämän päivän työelämässä koetaan paljon mm. uupumusta, emotionaalista kuormitusta, eettistä stressiä. Tämän vuoksi haluamme painottaa koulutuksissamme ja valmennuksissamme tietoista läsnäoloa ja vahvuusajattelua lisäämään arjen voimavaroja.

Vahvuudet vastaavat kysymykseen “kuka minä olen” – ne ovat osa ydinidentiteettiämme, myönteisiä persoonallisuutemme ominaisuuksia. Mindfulnessin ja vahvuusajattelun yhdistäminen on mielekästä, koska mindfulness toimii ikään kuin ”oven avaajana” siihen, kuka minä olen ja vahvuudet löytyvät tämän oven takaa.

Ydinvahvuuksien käyttäminen on energisoivaa, siksi niiden tunnistaminen on tärkeää.

Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen laaja-alaisesti sekä omalla voimavyöhykkeellä toimimisen on todettu lisäävän myönteisiä tunteita kuten innostuneisuutta, motivaatiota, työn imua sekä merkityksellisyyden tunnetta.

Vahvuudet tarjoavat mm. konkreettisia työkaluja mindfulness-harjoittelun syventämiseen ja näkökulmien laajentamiseen, mutta erityisesti ne auttavat löytämään syvemmän ja aidomman, moniulotteisemman suhteen omaan itseen ja omaan potentiaaliin. Mindfulness -harjoitteiden avulla on mahdollisuus uteliaasti tutkia omista vahvuuksista muodostuvaa voimavyöhykettä, joka vahvistaa minäpystyvyyttä, hyvinvointia, terveyttä ja vähentää stressiä.

Usein emme tunnista vahvuuksiamme, tai saatamme jopa pitää niitä itsestään selvyytenä. Joidenkin tutkimusten mukaan vain kolmasosa meistä on tietoinen vahvuuksistaan hukaten näin kallisarvoisia resurssejamme. Vahvuuksien tunnistaminen ja nimeäminen vaatiikin meitä pysähtymään niiden äärelle. Kyse on myös vahvuuskielen omaksumisesta osana omaa sisäistä puhettamme itsellemme sekä tapaamme puhua muille. 

Merkityksellistä on myös se, että vahvuudet ja niiden tunnistaminen vaikuttaa myönteisesti ihmissuhteisiin. Vahvuuksien äärelle pysähtyminen lisää tietoisuutta niistä ei ainoastaan suhteessa itseen vaan myös suhteessa muihin. Vahvuusnäkökulman vahvistuessa, alamme tunnistaa vahvuuksia myös ympärillämme ja kykymme sanoittaa ja tehdä niitä näkyväksi kasvaa.

Näin mindfulness avaa oven itsensä kehittämiselle ja kasvulle, vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen ovat jo itse kasvua. Tutkimuksissa on todettu mindfulnessin ja vahvuuksien vaikuttavan positiivisesti toisiinsa. Mindfulnessin ja vahvuuksien integraation on myös todettu edistävän psykologista joustavuutta ja synnyttävän kasvun ajattelutapaa. Mindfulness avaa oven paitsi vahvuuksiin myös piilossa oleviin voimavaroihin ja potentiaaliimme.

Jos sinua ja työyhteisöänne kiinnostavat läsnäoloa, voimavaroja ja vahvuuksia kehittävät valmennukset tai koulutukset, ota yhteyttä!

Scroll to Top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap